NetGaming

Net Gaming: Net Gaming undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån

2017-09-04 08:30
Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån i syfte attåterbetala existerande obligationslån samt del av existerande konvertibellån samt framtida förvärvsfinansiering.

Net Gaming Europe AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån om initialt 325 mkr med möjlighet till ytterligare emissioner om upp till maximalt 1 000 mkr med förfall i september 2020. ABG Sundal Collier AB har mandaterats som Bolagets finansiella rådgivare för obligationslånet.

Obligationslånet avses emitteras i syfte att refinansiera existerande obligationslån om 190 mkr emitterat av Bolaget i oktober 2016, samt förtidsamortera upp till 70 mkr av Bolagets utestående konvertibellån samt framtida förvärvsfinansiering. I syfte att möjliggöra förtidsamortering av konvertibellånet har Bolaget påkallat ett möte med konvertibelinnehavarna för att rösta om enändring av konvertibelvillkoren. Kallelse till innehavarmötet finns publicerat på bolagets webbplats. De föreslagnaändringarna innebär att Bolaget ges möjlighet att amortera 50% av ursprungligt konvertibellånebelopp utan att Bolaget anskaffar eget kapital genom nyemission i motsvarande belopp. För att villkorsändringen skall antas krävs att innehavare av minst 50% utestående konvertibellånebelopp röstar förändringsförslaget. Bolaget har inhämtatåtagande att rösta för villkorsändringen från innehavare av 68% av utestående konvertibellånebelopp.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se


Informationen i detta pressmeddelandeär sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 08:30 CET. Läs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Henrik Kvick, styrelseordförande
0703-16 60 10


Net Gaming Europe AB (publ)


Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se


Net Gaming Europe AB:s verksamhet består i att äga och förvalta bolag som erbjuder spel över internet. Net Gaming äger PokerLoco Malta Ltd. och Loco Marketing Parters S.A. (Costa Rica), som driver casinoloco.com och pokerloco.com. Net Gaming är noterat på AktieTorget (NETG).

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: