Massolit Media

Storytel: Storytel avser att genomföra riktad emission genom en accelererad book building-process

2017-09-06 17:30
Storytel AB (publ) (?Storytel? eller ?Bolaget?) avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 200 MSEK genom en accelererad book building-process.

Riktad nyemission

Storytel avser att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige och internationella investerare om cirka 200 MSEK (den?Riktade emissionen?).

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen avses fastställas genom en accelererad book building-process och aktierna kommer att tas upp till handel på Aktietorget när de emitterats och registrerats. Book building-processen kommer påbörjas omkring kl. 17.31 den 6 september 2017. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade emissionen samt tilldelning av aktier innan Aktietorgetsöppnande den 7 september 2017.

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant. Likviden avses användas för att bl.a. tillgodose Bolagets expansiva strategi vilket innebär accelererade investeringar i geografisk expansion samt förvärv.

Den Riktade emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade emissionen eller att genomföra den Riktade emissionen med ett högre eller lägre antal aktierän vad som anges ovan.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ)är Bookrunners och Baker& McKenzie Advokatbyrå KBär juridisk rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel

Telefon: +46 (0)70-261 61 36

E-post: jonas@storytel.com

Denna informationär sådan information som Storytel AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den6 september 2017 kl. 17.30 CET.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet Streaming ingåräven ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén& Sjögren och B.Wahlströms (Barn& Ungdom) samt Norstedts Kartor.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Storytel. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationenär inte ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den Riktade emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Storytel har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.Läs mer


För mer information kontakta:
Camilla Silfvenius, Förlagschef
e-post: info@massolit.se
Tel: 08- 410 45 857

Peter Näslund, SO
e-post: peter.naslund@dlanordic.se
tel: 08 – 701 78 00

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.


Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: