Igrene

Igrene: En första analys av borrkärnor är nu klar

2017-09-01 07:59
Petrografiska undersökningar av borrkärnan från ett 640 meter djupt hål inom Morafältet har nu slutförts. 

Det aktuella borrhåletär beläget cirka 2 200 meter norr om den borrplats där Igrene så här långt med framgång koncentrerat sina borrningar inom Morafältet. Dettaär ett undersökningshål med avsikt att ta reda på bergets beskaffenhet och komplettera berg-grundsmodellenöver Morafältet. 

Undersökningarna, som utförs av GRSU i Moskva, skall ge svar på huruvida det finns s.k caprock (lock som håller kvar gasen som kommer från djupet) och om det under denna caprock finns reservoarberg som kan härbärgera gasen. 

En noggrann analys av merän 100 prover från borrkärnan visar att här finns en gedigen caprock med en tjocklek om 370 meter. Denna caprock består av sedimentära bergarter (kalk av olika sorter) som ligger horisontellt skiktade och somär så täta att de inte släpper igenom någon gas. Se bild 1 nedan. 

Under caprockenåterfinns urberget, somär söndersprucket och poröst genom att det utsatts för fyra tektoniska händelser? meteoritnedslag, vulkaniska företeelser och liknande. Den sammanlagda porositetenär hög liksom permeabiliteten (genomsläpp-ligheten). Se bild 2 nedan. 

Svaren på de frågor som borrningarna och analyserna av borrkärnorna skulle geär så-ledes att här finns bra caprock, lock av täta bergarter som hindrar gas att tränga upp, och att under caprocken finns bra utrymmen för gasansamling i det sönderspruckna urberget. 

Under borrningarna togs ett enda prov på borrkärnan på nivån  377 meter och detta prov visade 85 % koncentration av metan, etan, propan, butan, pentan och hexan.  Nu pågår petrofysiska undersökningar som komplement till de petrografiska undersökningarna av borrkärnorna för att utröna förekomsten av metangas och andra gaser i borrhålet på olika nivåer. 

Jämförelser med borrkärnor från borrplatser2 200 meter söder om det nu aktuella hålet skall göras för att för att få en mer komplett bild av hela berggrunden i Morafältet. 

För ytterligare information kontakta                                                                            

Mats Budh, verkställande direktör,             

mats.budh@igrene.se                                                                      

070-650 62 26.                                                                                   

Denna informationär sådan information som AB Igreneär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-taktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017. 

(se bilder i bifogad PDF)Läs mer

För ytterligare information, kontakta
Mats Budh, verkställande direktör,
mats.budh@igrene.se
070-650 62 26.
Eller besök bolagets hemsida, www.igrene.se

Om Igrene
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Tolv provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas och andra kolväteföreningar. Dessutom påträffades underjordiska vattendepåer med temperaturer kring +20 C.

Igrene har varit verksamt sedan cirka tio år, och har tillämpat en annan undersökningsstrategi än den som användes under Dala Djupgasprojektet, då inga utvinningsbara gasfyndigheter påträffades. Istället för att borra mitt i den meteoritkrater som bildade Siljansringen har Igrene inriktat sig på den krossade berggrunden i området längs utsidan av kratern.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete med flera geologiska forskningsinstitutioner i Sverige, Frankrike, USA och Ryssland, och de fynd som Igrene påvisat tilldrar sig ett växande intresse från den internationella forskarvärlden. Igrene äger idag undersökningstillstånd längs Siljansringens perifera delar med en total area om cirka 71 000 hektar.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: