FrontOffice

Stämmokommuniké från FrontOffice Nordic AB (publ):s årsstämma den 15 maj 2018

2018-05-15 15:08
Stockholm 15 maj 2018

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit årsstämma. Årsstämman fattade enhälligt nedan beslut:
Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning
Årsstämman beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: