FrontOffice

Kommuniké extra bolagsstämma 29 november 2017

2017-11-29 18:18
FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, har i dag den 29 november 2017 hållit extra bolagsstämma.
Bolagsstämman fattade nedanstående beslut:

· Nyemission av B-aktier i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 3 333 333 aktier av serie B (emissionslikvid ca 10 mkr) varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 166 666,65 kronor. De nya aktierna emitteras till en kurs av 3 kr per aktie. Med ändring av styrelsens förslag beslutade stämman att teckningstiden för nyemissionen skall vara 1 februari ? 23 februari 2018 istället för den av styrelsen föreslagna

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: