FrontOffice

Kommuniké Bolagsstämma 24 maj 2017

2017-06-26 08:30
Vid årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) (?Bolaget?) som hölls den 24 maj 2017  kl. 10:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:
att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,
att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016,
att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 75 000 kronor

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: