FrontOffice

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari - december 2017

2018-04-27 18:19
FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 19 februari. Resultatet av ett innehav som i Q2 rapporten redovisats till marknadsvärdet under finansiella poster i balansräkningen har korrigerats ned med 1,9 MSEK. Detta innehav har klassats som intressebolag och skall därför redovisas till anskaffningsvärde. Korrigeringen redovisas under finansiella poster. Korrigeringen påverkar inte koncernens redovisade kassaflöde.
Den uppdaterade versionen av bokslutskommunikén finns tillgänglig på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: