Förändring i antal aktier och röster i G5 Entertainment AB (publ) den 31 mars 2023

2023-03-31 17:30
Under mars månad har 250 000 indragits i enlighet med det beslut som togs vid extra bolagsstämma den 24 februari 2023.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 705 850, fördelat på 8 533 650 stamaktier och 172 200 c-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 8 550 870 röster.

Bolaget innehar 428 650 stamaktier och 172 200 c-aktier. C-aktierna är utfärdade och innehas som en del i pågående prestationsaktieprogram. Aktier som innehas
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: