Ecoclime Group delŚrsrapport april-juni 2022

2022-08-18 08:00
Ecoclime är mycket väl positionerat
Sammanfattning av det andra kvartalet april-juni:

· Nettoomsättningen ökade med 52,4 % till 57 441 (37 700) TSEK, varav 9,6 % organiskt
· Resultat före avskrivningar (justerat EBITDA) minskade till -4 292 (4 724) TSEK och den justerade EBITDA-marginalen minskade till -7,5 (12,5) %
· Rörelseresultat (EBIT) minskade till -13 345 (-526) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -0,29 (-0,02) SEK
· Soliditeten minskade till 75 (85) %
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -1 558 (1 962) TSEK
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: