Kontigo Care

Kontigo Care genomför en riktad nyemission om SEK 4,1 miljoner kronor

2021-02-15 18:30
Styrelsen för Kontigo Care AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission som inbringar en bruttolikvid om 4,1 miljoner kronor.
Styrelsen för Kontigo Care AB (?Bolaget?) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 29 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av 750 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 4,1 miljoner kronor före transaktionskostnader (?Nyemissionen?). Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde och har fastställts med beaktande av rådande

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: