Kontigo Care

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

2018-05-28 14:00
Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 28 maj 2018 och i sammandrag beslutades följande. 

· att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
· att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;
· att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
· omval av styrelseledamöterna

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: