FrontOffice

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari - december 2018 med anledning av tidigare kommunicerade avyttringar

2019-05-09 13:26
FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari. I årsredovisningen korrigeras värdet ner på ett antal poster. Totalt resultatpåverkande om 9,9 MSEK.
I samband med bolagets renodling mot investeringar inom fintech och betallösningar har avyttring av icke-strategiska innehav gjorts under första delen av 2019 mot kontant likvid om 10 miljoner kronor.

Som en direkt följd av dessa avyttringar görs justeringar av värderingarna på dessa nu avyttrade innehav i balansräkningen per 2018-12-31. The Great Wild skrivs ned med ca 6 mkr medan de helägda dotterbolagen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: