FrontOffice

FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag - kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor

2019-04-16 13:48
Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) avyttrat de tre helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB*, KROSS** och Konkurs punktse Sverige AB (gemensamt ?Dotterbolagen?).
FrontOffice har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100% av aktierna i Dotterbolagen. Köparen är bolaget Dovontil Holdings Ltd som avser driva verksamheten vidare med nuvarande organisation och strategiska inriktning.

Köpeskillingen för Dotterbolagen uppgår totalt till 8 miljoner kronor och ska erläggas kontant vid

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: